Bodelning

Bodelning är den delning som sker av makars egendom när ett äktenskap eller ett samboförhållande upplöses. Det kan ske genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller vid den ene makens död. Det som fördelas vid en bodelning är giftorättsgodset, det vill säga gemensamma ägodelar, till exempel den bostad som båda har bott i samt övrig egendom som ägs av makarna. Enskild egendom omfattas normalt sett inte.

 

En bodelning kan också göras då ett samboförhållande upphör, men då är det endast samboegendom - det vill säga bostad och bohag som har införskaffats för att brukas gemensamt - som berörs av bodelningen. Övrigt räknas inte som samboegendom.

Hjälp med bodelning

I normalfallet delas giftorättsgodset lika mellan makarna efter att skulder har avdragits. Detta kan låta enkelt på pappret men ger många gånger upphov till konflikter som kan vara svåra att lösa på egen hand. Särskilt om det handlar om en konfliktfylld separation. En av de vanligaste orsakerna till konflikter är just den gemensamma bostaden. Ska en av parterna behålla den och lösa ut den andra eller ska den kanske säljas?

 

Det är här som Advokat Ålhed kan medverka som medlare på uppdrag av båda parterna och hjälpa dessa att hitta en lösning som båda parter blir nöjda med. Då upprättas ett bodelningsavtal samt andra erforderliga handlingar som krävs för att bodelningen ska kunna genomföras.

 

Tom Ålhed har under många år förordnats av domstol som boutredningsman och bodelningsförrättare. Det innebär att han utses för att utreda hur egendomsförhållandena är beskaffade samt hur de bör fördelas enligt gällande rätt. Tom Ålhed anlitas ofta som likvidator av Bolagsverket och avvecklar bolag. Denna erfarenhet av bolagsrätt kan ibland vara till nytta då det inte är helt ovanligt att bolag ägs av makar och ingår i bodelningar.

Vänd dig till Advokat Ålhed vid frågor gällande bodelning.  Kontakta

Advokatfirman Ålhed AB   Adress: Hammarby Kajgata 12, 4 tr 120 30 Stockholm   Tel: 08-644 03 38   Telefax: 08-574 00 746   E-post:Info@alhed.se  Org.nr. 556436-7828