Arvsrätt

Arvsrätt är ett samlingsbegrepp för bestämmelser som reglerar hur arv ska fördelas när en person avlider. I Sverige kan arvsrätten delvis regleras med hjälp av ett testamente, men den som är bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott. Denna går inte att testamentera bort på det sätt som är möjligt i vissa andra länder. Vilka som har rätt till arvet beror bland annat på om den som avlider har barn, är gift med mera.

Medling vid frågor & konflikter gällande arvsrätt

Det uppstår ofta konflikter och frågor när det kommer till fördelning av arv. Först måste det klargöras vilka som har rätt till arvet och hur stor del de har rätt till. Därefter måste arvet fördelas fysiskt. En vanlig konflikt inom arvsrätt är om det finns en fastighet som flera i familjen önskar ta över och det är svårt att komma överens om hur det ska ske. En värdefull tavla, möbelstycken eller ett fordon kan också ge upphov till konflikt om om det är flera av arvtagarna som önskar överta dessa. Här kan vi som advokater ofta medla för att hitta en överenskommelse som alla arvtagare blir nöjda med.

Upprättande av testamente

Den som önskar skydda sin maka/make eller annan person genom att garantera dem en viss del av arvet upprättar med fördel ett testamente. Det finns särskilt stor fördel att ta professionell hjälp med att upprätta ett testamente om det finns fastigheter eller familjeföretag som skall gå vidare till nästa generation i familjen. Hur företaget skall drivas vidare eller hur fastigheten skall förvaltas kan delvis regleras med hjälp av ett testamente. Tom Ålhed åtar sig uppdrag som testamentsexekutor.

Boutredning

Det finns ofta behov av att göra en boutredning när någon avlider. Det kan vara svårt att få direkt överblick över kvarlåtenskapen samt att värdera ägodelarna korrekt så att de kan fördelas rättvist.

 

Tom Ålhed har lång erfarenhet som boutredningsman i dödsbon och har den kompetens och det nätverk som krävs för att korrekt värdera eller avyttra tillgångarna. Erfarenheten avser även dödsbon med internationella anknytningar, det vill säga där tillgångar och personer återfinns i olika länder.

Varmt välkommen att kontakta Tom Ålhed för frågor gällande arvsrätt. Kontakta

Advokatfirman Ålhed AB   Adress: Hammarby Kajgata 12, 4 tr 120 30 Stockholm   Tel: 08-644 03 38   Telefax: 08-574 00 746   E-post:Info@alhed.se